Kosten : Inschrijfgeld en contributie 2024

Eenmalige kosten bij inschrijving
INSCHRIJFGELDEN KNSA Vrijheid
Hoofdleden € 42,50 gratis
Gezinsleden € 42,50 gratis
Junior A-leden (18-19-20 jaar) - gratis
Junior-B leden (16-17 jaar) - gratis
Junior-Gezinsleden
- gratis
Kosten per Jaar ( 2024)
Wordt men in de loop van het kalenderjaar (=verenigingsjaar) lid dan wordt alleen op de verenigingscontributie een breuk toegepast en berekenen wij alleen de resterende maanden van het lopende jaar Pro rata per maand. De facturen worden U tijdig toegezonden en dient betaald te worden binnen de vermelde betalijngstermijn. Opzeggingen moeten schriftelijk voor 15 november aan de secretaris worden toegezonden. Zoniet dan is men het gehele volgende jaar nog contributie verschuldigd.
CONTRIBUTIES KNSA Vrijheid
Hoofdleden € 42,50 € 209,00
Gezinsleden € 42,50 € 209
Junior A-leden (18-19-20 jaar) € 22,00 € 209,00
Junior-B leden (16-17 jaar) € 17,50 € 209,00
Junior-gezinsleden € 13,50 gratis