Inschrijfgeld en contributie

Introductie les belangstellende

De kosten die hieraan verbonden zijn bedragt € 20,-. Inclusief instructie, gebruik van een verenigingswapen. 1 doosje munitie en schietkaarten.Dit bedrag zal worden afgetrokken van de contributie, mocht er uit deze schietervaring een aspirant-lidmaatschap voortkomen

Inschrijfgelden

Wordt men in de loop van het kalenderjaar (=verenigingsjaar) lid dan wordt alleen op de verenigingscontributie een breuk toegepast en berekenen wij alleen de resterende maanden van het lopende jaar Pro rata per maand. Contributies voor de daarna volgende jaren dienen voor 30 november te worden voldaan. De facturen/acceptgiro's worden U tijdig toegezonden. Opzeggingen moeten schriftelijk voor 15 november aan de secretaris worden toegezonden. Zoniet dan is men het gehele volgende jaar nog contributie verschuldigd.

Een actuele list van inschrijfgeld en contributies vind u hier.